Zapraszamy do nowego panelu rezerwacyjnego

InformatorTargowy.pl - serwis targów ślubnych i wydawnictw mody ślubnej i weselnej, targi Katowice, Wrocław, Kraków
 
       ?
TARGI
PROŚBA O HASŁO
  formularz rejestracji
Jeżeli nie posiadasz swojego hasła do Zamówienia Miejsca Targowego to uzupełnij poniższy formularz.
www.spodek.pl
 
 
status: gość, zarejestruj / zaloguj się Strona główna » Targi » Regulamin targów
Regulamin uczestnictwa w targach

Targi | Regulamin uczestnictwa

§ 1. Regulamin, zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach targowych organizowanych przez Agencję Artystyczno Reklamową Andrzej Gontarz NIP 632-000-74-84 z siedzibą w Katowicach, ul. 1 maja 9.

2. Warunkiem udziału w Targach Ślubnych jest:
a) założenie indywidualnego konta partnera chronionego hasłem w serwisie www.informatortargowy.pl
b) wypełnienie i przesłanie do organizatora elektronicznego "Zgłoszenia Udziału" przy akceptacji regulaminu imprezy.
c) potwierdzenie zgłoszenia poprzez dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł plus vat 23%
d) opłacenie całej kwoty wynikającej z zamówienia przed imprezą na podstawie przesłanej faktury pod wskazany adres w zgłoszeniu.

3. Partnerem określa się firmy lub osoby zarejestrowane w serwisie targowym informatortargowy.pl
Wystawcą jest firma lub osoba, która wysłała zgłoszenie udziału w imprezie i to zgłoszenie zostało zatwierdzone przez organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu imprezy oraz jego poprawiania. O wszelkich zmianach będzie informować wystawców drogą elektroniczną.  Wystawca, który nie zaakceptuje wprowadzonych zmian regulaminu ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrotu dokonanej wpłaty na rzecz danej imprezy.

5. Organizator może przygotować dodatkowy regulamin dla konkretnie wskazanej imprezy, który w sprawach spornych będzie regulaminem nadrzędnym.

6. Wysłanie uwierzytelnionego "Zgłoszenia Udziału" w formie elektronicznej ze strony internetowej informatortargowy.pl jest równoznaczne z podpisaniem Umowy uczestnictwa w targach z Organizatorem i podjęciem przez Wystawcę zobowiązania do zapłacenia wszelkich kwot w nim ujętych.

7. Każda osoba zarejestrowana w serwisie informatortargowy.pl i uwierzytelniona, poprzez zastosowanie indywidualnego Numeru Klienta oraz indywidualnego hasła, uważana jest za pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania firmy Wystawcy.

8. W związku z powyższym Wystawca zobowiązany jest chronić przekazany mu Numer Klienta i hasło dostępu oraz nie udostępniać go innym osobom nie związanym ściśle z firmą Wystawcy.

9. W razie utraty lub zagubienia hasła do serwisu Wystawca ma możliwość automatycznego odzyskania hasła. Jeżeli to się nie powiedzie wymagany jest kontakt z organizatorem.

10. Łamanie zasad regulaminu może skutkować określonymi w regulaminie sankcjami finansowymi, blokadą konta partnera, wykreśleniem z listy wystawców, a w skrajnych przypadkach likwidacją stoiska.

§ 2. Warunki udziału w imprezie

1. Minimalny koszt udziału w targach na terenie hali wynosi tyle co równowartość wynajmu najmniejszego stoiska niezabudowanego 4 m2 dla jednej firmy. W cenie najmu stoiska jest zawarta opłata rezerwacyjna w wys. 200 zł plus vat 23%

2. Warunkiem udziału w targach jest opłacenie pełnej wartości złożonego zamówienia.

3. Wystawca ma możliwość wskazania propozycji lokalizacji stanowiska targowego w trakcie uzupełniania elektronicznego "Zgłoszenia Udziału". Ostateczny plan zagospodarowania stoisk ustala jednak Organizator, który dołoży wszelkich starań, by zaproponowana lokalizacja została utrzymana.

4. Organizator wprowadza promocję dla stałych klientów dającą im możliwość pierwszeństwa w rezerwacji swoich poprzednich miejsc. Termin zajmowania tych miejsc poza kolejnością jest określony w czasie i może nie dotyczyć wszystkich lokalizacji np. z powodu zmiany zasad organizacyjnych na danej hali.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji w serwisie oraz przyjęcia wystawcy na targi jeżeli prezentowane na targach treści: godzą w uczucia religijne i zasady dobrych obyczajów, naruszają powagę uroczystości ślubnej, odbiegają od tematyki targów, naruszają dobro i interesy organizatora, naruszają zasady uczciwej konkurencji, noszą znamiona przestępstwa.

6. Organizator może zablokować konto wystawcy i odmówić dalszej współpracy wobec wystawcy który narusza regulamin imprezy, wprowadza organizatora w błąd podając nieprawdziwe informacje w zgłoszeniu, zalega z płatnościami wobec organizatora i firm współpracujących. Zakończenie współpracy może nastąpić również jeżeli ekspozycja wystawcy znacząco zaniża jakość i renomę targów, na wskutek skarg klientów i niskiej jakości świadczonych usług oraz w przypadku zastrzeżeń co do legalności prowadzonych działań.

7. Formuła targów przewiduje prezentację osób i firm świadczących usługi o tematyce ślubno – weselnej w formie stoiska reklamowego. Inne formy reklamy takie jak prezentacja na scenie, występy, prelekcje są usługami dodatkowymi w ramach udziału w targach w formie stoiska reklamowego.

8. Formuła targów nie przewiduje udziału w targach (jako wystawca) firmy świadczącej usługi reklamowe dla firm ślubnych oraz tych które gromadzą i udostępniają bazy firm ślubnych (katalogi, wydawnictwa, portale ślubne z bazą firm). Wymienione podmioty, mogą uczestniczyć w targach tylko na podstawie umowy patronackiej, partnerskiej oraz o współpracy przy organizacji targów. Decyzję o takiej współpracy podejmuje organizator.

9. Dystrybucja materiałów reklamowych na których reklamowane są oprócz wystawcy inne podmioty jest możliwa po opłaceniu minimalnego kosztu udziału w targach dla każdej z tych firm. Wyjątek stanowi oferta agencji kompleksowej lub konsultanta ślubnego gdy w reklamie jest podawany wyłącznie kontakt i strona internetowa tej agencji będącej wystawcą.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca Wystawy w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje wystawcę. W takiej sytuacji wystawca któremu nowy termin nie odpowiada ma możliwość rezygnacji bez konsekwencji. Odpowiedzialność organizatora ogranicza się do zwrotu wpłaconej kwoty wynajmu stoiska.

§ 3. Zasady organizacyjne i porządkowe.

1. Wystawca jest zobowiązany do posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorami wydanymi przez Organizatora. Identyfikatory przyznawane są Wystawcom w ilości maksymalnie 1 szt na 2 m2 stoiska + 1 szt. dla właściciela firmy.

2. Identyfikatory wydaje się firmom i osobom, które mają opłacony udział w targach.

3. Wszystkie osoby uczestniczące w targach powinny mieć przypięty i widoczny identyfikator targowy.

4. Przekazywania identyfikatorów osobom nieuprawnionym jest sankcjonowane karą w wysokości 3 tys. zł.

5. Wystawca ma możliwość zakupu biletów wstępu dla swoich gości z rabatem 50% w ilościach zależnych od wielkości stoiska.

6. Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez osoby i firmy nie będące wystawcami targów na całym obszarze oddziaływania targów. Nie tylko na terenie hali ale również w jej obrębie.

7. Na stoisku wystawcy może się reklamować wyłącznie ta firma, która wykupiła dane stoisko. Nie wolno podnajmować stoiska innym osobom bez zgody organizatora. Istnieje możliwość umownego podziału dużego stoiska w celu wspólnej aranżacji. W takim przypadku zagwarantowana powierzchnia dla jednej firmy nie może być mniejsza od minimalnego stoiska na targach czyli 4 m2.
Każda z tych firm powinna dokonać osobnej rezerwacji ze wskazaniem na wspólną lokalizację. Osobna rezerwacja daje gwarancję zamieszczenia wpisu informacyjnego w katalogu targowym oraz wystawienie osobnej faktury.

8. Dystrybucja ulotek powinna odbywać się w obrębie własnego stoiska. Zabrania się prowadzenie akcji reklamowych poza stoiskiem, przy wejściu czy na zewnątrz budynku.

9. Właściciele limuzyn prezentowanych przed halą  powinni prowadzić swoją akcje reklamową w obrębie własnych pojazdów. Jedynie w przypadku trudnych warunków pogodowych po ustaleniu z organizatorem w wyznaczonym miejscu na terenie hali.

10. Każda limuzyna prezentowana przed halą powinna mieć za szybą kartę wystawcy, którą należy pobrać w biurze targowym.

11. Ochrona targowa ma prawo do konfiskowania materiałów reklamowych będących w nielegalnej dystrybucji. Materiały te na wyraźne żądanie właściciela mogą zostać zwrócone dopiero po zakończeniu targów. W przeciwnym wypadku zostaną zniszczone. Organizator nie wypłaca rekompensaty za zniszczone materiały będące w nielegalnej dystrybucji na targach.

12. Poziom hałasu na stoisku nie może utrudniać swobodnej rozmowy na sąsiednich stoiskach. Wszelkie nadużycia należy zgłaszać do biura organizatora.

13. Na czas pokazów scenicznych oświetlenie ogólne hali może zostać przygaszone. Opcja stoiska zabudowanego zapewnia w takiej sytuacji właściwe doświetlenie ekspozycji. W przypadku stoisk niezabudowanych wystawca powinien zadbać o dodatkowe doświetlenie stoiska we własnym zakresie lub postarać się o lokalizację w której nie będzie wymagane takie doświetlenie.

14. Wystawca przy zamawianiu dodatkowego podłączenia elektrycznego do swojego stoiska określa sumaryczną moc wszystkich urządzeń liczonej w KW, zaokrąglonej do 1 KW (1 KW = 1000W) Koszt podłączenia nie jest zależny od czasu trwania targów, określa tylko zapotrzebowanie na odpowiednią moc przyłącza elektrycznego. Określenie prawidłowej mocy jest bardzo ważne ponieważ zamówienie zbyt małego przyłącza może powodować wybicia bezpieczników i przerwy w dostawie prądu dla całego sektora. Moc jest wykazana na tabliczce znamionowej każdego urządzenia.
Przykład: komputer+ monitor+ DVD+ lampa halogenowa = do 1 KW
suszarka lub czajnik elektryczny = ok. 1-2 KW

15. Stoisko w opcji zabudowanej posiada w standardzie przyłącze 2 KW. W przypadku większego obciążenia należy ten fakt zgłosić.

16. Nie wolno demontować stoiska w czasie trwania Targów, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia.

17. Stoisko nie zagospodarowane na 20 min. przed rozpoczęciem imprezy może być za zgodą organizatora zajęte przez inną firmę, a poniesione koszty uczestnictwa nie będą zwracane.

§ 4. Zasady przygotowania i ekspozycji stoisk


1. Organizator określa godziny dostępu do hali targowej w celu budowy stoisk i przygotowania ekspozycji. Zwykle jest to dzień poprzedzający imprezę zwany dniem technicznym od godzin popołudniowych do 21.00 oraz w dniu imprezy od godz. 7.00 do godz. 10.00.

2. Po przybyciu na halę wystawca zgłasza się do biura targowego. W miarę możliwości należy zabrać ze sobą potwierdzenie zgłoszenia wydrukowane z serwisu targowego oraz potwierdzenie przelewu jeżeli był dokonywany tuż przed targami.

3. Wnoszenie ekspozycji odbywa się wyznaczonymi bramami towarowymi. W zależności od hali niektóre bramy towarowe mogą być w niedzielę zamknięte aby uchronić obiekt przed wychłodzeniem po całonocnym grzaniu.

4. Konstrukcje metalowe na stoiskach zamówionych w opcji niezabudowanej muszą mieć wykonane zerowanie przez uprawnionego elektryka. Koszt zerowania pokrywa wystawca. Stoiska zabudowane mają wykonane zerowanie w cenie wynajmu zabudowy.

5. Zabrania się układanie lamp i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na podłodze i blisko materiałów palnych.

6. Wszelkie kable i stojaki powinny być zabezpieczone. Zabrania się samodzielnego przeprowadzania kabli przez ciągi komunikacyjne.

7. Ekspozycja stoiska powinna się mieścić w obrysie zamówionej powierzchni. Zabrania się wywieszania banerów, stawiania ekspozytorów i zostawiania ulotek w innych częściach hali.

8. Zamiar ustawienia stoiska wyższego niż 4 m wymaga akceptacji organizatora.

9. Do przytwierdzania ekspozycji zaleca się stosowanie atestowanych taśm dwustronnie klejących żelowych nie zostawiających kleju. Taśmy te są dostępne w biurze targowym lub u firmy zabudowującej.  Zabrania się destrukcyjnej ingerencji w elementy hali czy zabudowy (wiercenie, przybijanie) W przypadku stosowania nieodpowiednich materiałów mocujących wystawca może zostać obciążony kosztami naprawy lub czyszczenia podłogi ścian czy ścianek.

10. Organizator zapewnia ochronę ekspozycji od zamknięcia hali do jej otwarcia. Nie odpowiada za sprzęt pozostawiony w czasie targów i w dniu technicznym. Istnieje możliwość przechowania cennych elementów ekspozycji w biurze targowym. Zaleca się jednak aby takie eksponaty jak aparaty, kamery, komputery przywozić w dniu imprezy.

§ 5. Rodzaje stoisk. Zabudowa i usługi dodatkowe

1. Oferta targów definiuje następujące rodzaje ekspozycji:

a) stoisko niezabudowane – powierzchnia reklamowa (minimum 4 m2 2x2 m) do własnej aranżacji. W ramach stoiska wystawca otrzymuje wpis do katalogu. Istnieje możliwość dodatkowego wynajmu elementów zabudowy, mebli oraz podłączenia do prądu.

b) Stoisko zabudowane – zabudowa ściankami systemu Octanorm według określonego standardu. Stoisko zabudowane jest przygotowywane dla wskazanej lokalizacji w dniu technicznym przed otwarciem hali dla wystawców. Opis i wizualizacja stoiska zabudowanego: http://targislubne.pl/pdf/zabudowa.pdf
Wszystkie fryzy (napisy nad stoiskiem zabudowanym) wykonywane są w jednakowym dla wszystkich kroju czcionki i kolorystyce

c) Prezentacja limuzyny – ekspozycja pojazdu ślubnego przed halą lub w hali w wyznaczonym miejscu. W ramach usługi wystawca otrzymuje wpis do katalogu oraz 2 identyfikatory uprawniające do wejścia na halę.

2. Wystawca ma możliwość przywiezienia własnej ekspozycji spełniającej normy bezpieczeństwa.

3. Minimalne stoisko na targach ma powierzchnię 4 m2 (2x2m) Głębokość wszystkich stoisk wynosi nie mniej niż 2m. Szerokość przejścia 3 m (w wyjątkowych przypadkach 2m)

4. Lokalizację stoiska proponuje wystawca na podstawie planu zagospodarowania hali. Propozycja wymaga zatwierdzenia przez organizatora, który ma ostateczny wpływ na kształt sektorów i rozmieszczenia stoisk. Organizator dokłada wszelkich starań aby proponowana przez wystawcę lokalizacja została zachowana.

5. Organizator może wprowadzić pewne regulacje na planie takie jak linia pomocnicza, czy strefa specjalna mające na celu podniesienia walorów wizualnych i funkcjonalnych targów oraz wyróżnienia dużych prestiżowych stoisk.

6. Jeżeli wymaga tego sytuacja organizator może wprowadzić modyfikację układu stoisk oraz sektorów. W wyjątkowych wypadkach modyfikacje mogą być wprowadzone również w dniu technicznym.


§ 6. Wpis w katalogu

1. Każdy wystawca, który prześle zgłoszenie przez serwis informatortargowy.pl nie później niż 10 dni roboczych przed imprezą otrzymuje bezpłatny podstawowy wpis informacyjny w wydawnictwie targowym. W Wydaniu katowickim ktęre posiada najdłuższy cykl produkcyjny ten termin może być zostać wydłużony.

2. Wpis proponowany przez wystawcę powinien mieć charakter skrótowy i informacyjny. Treści reklamowe można umieszczać w modułach płatnych.

3. Organizator zastrzega możliwość poprawiania treści i formy wpisów dostosowując go do ustalonych zasad.

4. Wpisy pobierane są z serwisu automatycznie na 10 dni roboczych przed imprezą i edytowane przez grafika.

5. Wystawca nie ma możliwości samodzielnej edycji wpisu po wysłaniu zgłoszenia udziału. Wszelkie poprawki należy zgłaszać grafikowi w formie pisemnej mailem. Uwaga! edycja wpisu w karcie partnera nie spowoduje zmiany wpisu wysłanego w zamówieniu.

6. Wpis informacyjny składa się z następujących elementów:
a) nazwa firmy – należy podać nazwę używaną przy reklamowaniu działalności, a nie stosowaną na dokumentach. Opcjonalnie może to być imię i nazwisko.
b) Opis działalności – podstawowa informacja o usłudze lub produktach bez przymiotników i treści reklamowych.
c) Dane kontaktowe – W kolejności: miasto, ulica, telefon, strona www (adres e-mail jest podawany tylko w przypadku braku strony www)
d) Rabat – dobrowolna informacja o rabatach lub innych przywilejach udzielanych posiadaczom wydawnictwa.

7. Przyjęte zasady: poszczególne elementy danych kontaktowych oddzielane są przecinkami. Numery telefonu spacjami. Elementy wpisu (nazwa, opis, adres, rabat) oddzielane są myślnikami.

8. Wpisy nie są wysyłane do akceptacji po dostosowaniu przez grafika do ustalonych zasad publikacji.

§ 7. Prowadzenie kampanii reklamowej na targach.

1. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

2. Prawa do najmu powierzchni nie mogą być cedowane przez Wystawcę na żadną inną firmę ani osobę bez zgody Organizatora. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania Współwystawców, w tym szczególnie przestrzegania ww. przepisów obowiązujących w trakcie trwania Targów.

3. Na stoisku wystawowym może być reklamowana tylko firma Wystawcy. Współpracownicy Wystawcy (w przypadku agencji weselnych) mogą być prezentowani tylko pod szyldem wystawcy (bez podawania ich danych teleadresowych). Zawartość wydawnictw będących w dystrybucji na targach nie może stanowić reklamy dla firm nie będących wystawcami.

4. Wystawca nie może organizować żadnych akcji poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatora.
5. Wymagana jest zgoda organizatora na prowadzenie sprzedaży na stoisku żywności i napojów. W niektórych halach jest zagwarantowana w umowie wyłączność na tego typu działalność i organizator takiej zgody nie może wydać.

6. Organizator informuje, że do prowadzenia na stoisku akcji pozyskiwania danych osobowych oraz przeprowadzenia losowania nagród wymagane są stosowne zgody właściwych organów państwa. Przed podjęciem tego typu akcji reklamowych należy skonsultować to z organizatorem.

6. Organizator nie odpowiada za działania niezgodne z prawem podejmowane na stoiskach wystawców. Zdecydowanie jednak odmówi udziału w targach firmom które stosują nieuczciwe praktyki wobec gości targów.

7. Poziom hałasu dobiegający ze stoiska targowego nie może być uciążliwy dla innych Wystawców. Ewentualne takie sytuacje należy zgłaszać do organizatora który upomni wystawcę. Jeżeli to nie poskutkuje organizator może odłączyć zasilanie stoiska.

8. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren targów i dystrybucji jakichkolwiek materiałów reklamowych  firm, które nie są wystawcami targów. Wnoszone materiały będą konfiskowane. Zakaz dotyczy również dystrybucji materiałów reklamowych wystawcy poza wyznaczonym stoiskiem.

9. Przypadki zaobserwowania nielegalnej dystrybucji materiałów reklamowych należy to zgłasić niezwłocznie ochronie lub w biurze organizatora.

10. Wystawca jest zobowiązany do wspomagania promocji imprezy targowej, w której bierze udział, poprzez zamieszczanie materiałów reklamowych w siedzibie swojej firmy i na stronie internetowej.


§ 8. Zasady bezpieczeństwa

1. Wystawcy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i Regulaminu Budynku, w którym odbywają się Targi.

2. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.

3. Organizator zapewnia ochronę mienia Wystawcy w godzinach zamknięcia hali wystawowej. Przypomina się Wystawcy o konieczności odpowiedniego ubezpieczenia swoich eksponatów, innego sprzętu, za który jest on odpowiedzialny oraz rzeczy osobistych szczególnie wartościowych. Wystawca powinien zabezpieczyć cenne eksponaty takie jak aparaty fotograficzne, kamery, komputery przed kradzieżą.

4. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. Wystawca ma obowiązek przestrzegać zaleceń dotyczących ochrony wydawanych przez Organizatora i jego Przedstawicieli.

5. Wszystkie reklamacje dotyczące poniesionych szkód Wystawca zobowiązany jest zgłosić do Organizatora pisemnie i w czasie trwania targów. Wystawca pokrywa koszty szkód powstałych w majątku Organizatora lub właściciela terenów wystawowych, wynikające z niewłaściwego użytkowania stoiska.

6. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


§ 9. Płatności

1. Potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie jest wpłata zadatku w wysokości 246 zł (200 + vat 23%). Podstawą do zapłaty jest otrzymane mailem potwierdzenie zgłoszenia wraz z fakturą proforma.
Pozostała część zamówienia płatna jest około miesiąc przed imprezą na podstawie przesłanej faktury proforma. Zamówienia składana w okresie mniejszym niż jeden miesiąc przed imprezą są płatne od razu w całości bez rozbijania na kwotę zadatku.

2. Faktura vat jest wystawiana po otrzymaniu przelewu w terminie do 7 dni.

3. Brak wpłaty zadatku w terminie w terminie podanym na fakturze proforma upoważnia organizatora do skasowania rezerwacji bez obowiązku powiadomienia zamawiającego.

4. Wpłacony zadatek 246 zł jest opłatą rezerwacyjną która stanowi koszty obsługi klienta oraz możliwość korzystania z serwisu targowego. W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi. Opłata rezerwacyjna jest wliczona do podstawowej ceny wynajmu stoiska i nie jest naliczana dodatkowo.

5. Organizator może skasować rezerwację jeżeli w podanym terminie na fakturze proforma wystawca nie opłaci pozostałej kwoty zamówienia.

5. Wystawca ma prawo do otrzymania zwrotu wszystkich dokonanych wpłat na poczet danej imprezy (w tym zadatku - opłaty rezerwacyjnej) tylko w przypadku zmiany oferty przez organizatora lub odwołania danej imprezy. Przez zmianę oferty rozumie się zmianę warunków uczestnictwa, zmianę terminu lub lokalizacji imprezy.

6. Wystawca uznaje, że nie jest on uprawniony do żądania zwrotu wpłaconych kwot i że Agencja Reklamowa - Andrzej Gontarz, w skutek zawarcia Umowy poniosła koszty i ma prawo domagać się zapłaty pełnych kwot wynikających z niniejszej Umowy w okresie jednego miesiąca przed planowaną imprezą.


§ 10. Rezygnacje

1. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wystawca ma obowiązek przesłać taką informację pisemnie z maila firmowego (który został podany w czasie rejestracji) na adres organizatora info@targislubne.pl

2. Zwrotu wpłaty za udział wystawca może domagać się tylko w przypadku rezygnacji na ponad miesiąc przed terminem imprezy. Zwrotowi nie podlega zadatek 246 zł który stanowi opłatę rezerwacyjną. Miesiąc przed imprezą jest ustalany budżet imprezy i są planowane wydatki na reklamę wydarzenia.

3. W przypadku nie przyjechania na imprezę wystawca ma obowiązek zapłaty za udział w targach.

4. W przypadku nie opłacenia domówionych usług dodatkowych np. zabudowy organizator może zablokować ich wykonanie.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta i żądania pełnej przedpłaty wobec wystawców którzy składają rezerwacje w sposób nieodpowiedzialny, nadużyły zaufania i zbyt często wycofują się z imprez.
 


§ 11. Reklamacje

1. Aby uniknąć nieporozumień wszelkie ustalenia wiążące pomiędzy wystawcą a organizatorem składane są w formie pisemnej drogą mailową i potwierdzone mailem zwrotnym. Potwierdzenie ustaleń mailem zwrotnym jest konieczne aby uniknąć sytuacji w której mail nie dotarł lub nie został z jakiegoś powodu odczytany.

2. Organizator nie podejmuje wiążących ustaleń telefonicznie. Zawsze proponuje formę mailową.

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem i Wystawcą będą rozstrzygane na drodze konsensusu na korzyść klienta. Gdy nie dojdzie jednak do porozumienia to spory są poddane rzeczowo właściwemu sądowi gospodarczemu w Katowicach.

4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez wystawcę w trakcie trwania targów, ich przygotowywania i likwidacji.

5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości i zagrożenia należy zgłaszać natychmiast do biura targowego w celu ich eliminacji oraz sporządzenia dokumentacji.

6. Reklamacje składane w kolejnych dniach po imprezie nie zgłoszone w czasie imprezy nie będą uwzględniane.

7. Wystawca wyraźnie potwierdza, że nie były składane żadne oświadczenia - wyraźne lub sugerowane - w odniesieniu do korzyści kontraktowych, jakie można uzyskać na targach i sukcesów działalności. Organizator stwarza możliwości, a korzyści uzyskiwane na targach zależą od oferty i skuteczności kampanii danego wystawcy.

8. Zarówno większy sukces jak i niepowodzenie danej imprezy jest wspólnym ryzykiem organizatora i wystawcy od którego nie przysługują wzajemne roszczenia finansowe.

drukuj stronę
 
Aktywne imprezy / wydawnictwa|Poniżej znajduje się lista zbliżających się imprez targowych i wydawnictw, które niedługo będą opublikowane. Klikając na jeden z elementów ustawiasz aktywną imprezę w serwisie - od tej pory wszystkie elementy dynamiczne będą odwoływały się do tej imprezy (zamówienia, cenniki, terminarze itp.).
U dołu poniższej tabelki umiejscowiony jest przełącznik pozwalający zmieniać jej zawartość z targów na wydawnictwa i na odwrót.
W chwili obecnej brak aktywnych wydawnictw.
NEWSLETTER
E-mail:
dodaj   usuń
  
Wyszukaj reklamę:   Według branż:
jakMotyle.pl Fotografia ślubna
Makai Studio Kosmetyczne Medi&SPA
WEDDMEDIA video solutions
Złota Warszawa 224 z 1968 roku.
 
regulamin zamieszczania ogłoszeń    • ostatnio dodane » dodaj ogłoszenie
Targi | Organizator | Galerie targowe | Dla zwiedzających | Dla partnerów | Porady realizacja: IntraCOM
  Słowniczek | Polityka prywatności   Strona główna | mapa serwisu | kontakt